น้ำขาวศึกษา
 หน้าแรก  เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก      
สาระ เฮฮา บ้ายอ  |  
ศึกษาหลุดกรอบ  |  
บ้ายอผ่านกล้อง  |  
FM 88.5 MHz  |  
หนังน่าดู  |  
Video Clip  |  
สาระน่ารู้ สู่ชุมชน  

 
Column Update!
เส้นทางสายวัฒนธรรม 2...
แนวกิจกรรมเยาวชนน้ำขาวเข้าวัดฯ + ร.ร.ศรีนครินทร์ เส้นทาง...
ทวดต้นเลียบ...
ทวดต้นเลียบ เป็นที่เคารพนับถือของคนหมู่ที่ 3 บ้านออกวัด ...
ประวัติ "พ่อท่า...
สำนักข่าวบ้ายอ.คอม
เรื่องเล่าจากชาวนา &...
“ในโลกแห่งความจริงและโลกแห่งจินตนาการย่อมสัมพันธ์กันเสมอ...
บันทึกลับ หมอก้วน ถึ...
บันทึกลับ หมอก้วน ถึง จิต วรรณศรี ผู้ผ่าโลกบันเทิงน้ำขาว...
โต๊ะเหยะ รูปหนังตะลุ...
โต๊ะเหยะ  เป็นรูปหนังตะลุงของ ทวดรักษ์(หนังรักษ์) โ...
ประวัติหนังแสงโถ...
หนังแสงโถ เป็นหนังตะลุงชื่อดังอีกคณะหนึ่งของอำเภอจะนะ&nb...
ประวัติ หนังชบ ขวัญป...
ชื่อ-สกุล: นายมนูญ  ช่างสันบิดา-มารดา: นายทิ่ง ...
เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 08:17:28 AM
2346 view | 0 comment
Bookmark and Share

ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีประชากรถ้าเทียบกันโดยสัดส่วน ถือว่ามีระดับการศึกษาที่ก้าวหน้าและตื่นตัวมาแต่ครั้งอดีต ถ้าจะแบ่งยุคสมัยการศึกษาของคนน้ำขาวตามสภาพการดำรงชีวิต ตามคติความเชื่อ และตามลักษณะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกเพราะสภาพของชุมชนน้ำขาวในอดีตเป็นชุมชนเปิด ก็พอจะแบ่งได้เป็น ๓ ยุคสมัย คือ

   ๑.ยุคสมัยการศึกษาที่ใช้บ้านกับวัดเป็นโรงเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ เริ่มมีชุมชน – พ.ศ.๒๔๓๐
   ๒.ยุคสมัยปฎิรูปทางความคิดและเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๑ – พ.ศ.๒๕๐๐
   ๓.ยุคแสวงหา ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ - ปัจจุบัน

ยุคที่ ๑ ยุคสมัยที่ชุมชนน้ำขาวใช้บ้านและวัดเป็นโรงเรียน (เริ่มมีชุมชน- ๒๔๓๐) การศึกษาของคนน้ำขาวในยุคนี้ ถือเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตอย่างแท้จริง การดำรงชีวิต ค่านิยม คติความเชื่อ ร้อยรัดอยู่กับหลักพระพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกับไสยศาสตร์มนต์ดำ การศึกษาจึงใช้วิธีการถ่ายทอดสู่ลูกหลาน ไปตามสาขาอาชีพหรือศิลปะศาสตร์ที่ตัวเองถนัด เช่นการทำอาหาร  การก่อสร้าง การเกษตร งานเย็บปักถักร้อย งานเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ส่วนวัดก็เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดชุมชน แต่เนื่องจากยุคแรก ๆ วัดยังอ่อนแอ เพราะสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นยังไม่เข้มแข็งพอ วัดจึงเป็นแค่สถานที่ที่พึ่งทางใจในคราวคับขันไม่ได้มีส่วนอย่างมากมายในการเข้ามาจัดระบบการศึกของชุมชน

ยุคที่ ๒ ยุคสมัยปฏิรูปทางความคิด และก่อตั้งโรงเรียน (๒๔๓๑ –๒๕๐๐) จากบันทึกประวัติวัดน้ำขาวใน ของพระครูพรหมวุฒาจารย์ พบว่า ในปี พ.ศ.๒๔๓๐ การปฏิรูปการศึกษาของชุมชนน้ำขาวเริ่มเกิดขึ้นในชุมชนครั้งใหญ่ วัดเริ่มเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิเหนือจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนมากขึ้น ท่านอาจารย์แก้ว (พ่อท่านหัวพาน) เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ของวัดน้ำขาวใน และท่านอาจารย์พุธ เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ ของวัดน้ำขาวนอก ท่านทั้ง ๒ ได้ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติครั้งใหญ่เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)  คือการแปลงคณะสงฆ์จากมหานิกายมาเป็นธรรมยุตกนิกาย ได้ริเริ่มก่อสร้างเจดีย์ควนธงเพื่อเป็นศูนย์รวมทางใจของผู้คน ได้มีการนำกระเบื้องเข้ามาใช้เป็นยุคแรก ๆ นับเป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ วิสัยทัศน์และมุมมองทางการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของผู้คนในชุมชนน้ำขาว ที่สำคัญพบว่าในยุคสมัยนี้ มีพระสำคัญ ๆที่เข้ามาเป็นผู้นำทั้งด้านการศึกษา การพัฒนา ล้วนมีความเคร่งครัดในศีลปฏิบัติจนเป็นที่เลื่องลือ อาทิเช่น พ่อท่านหัวพาน เกี่ยวกับตำรายาต่อกระดูก การยิงลูกธนูแม่นเหมือนจับวาง พ่อท่านพรหม เกี่ยวกับการรักษาคำพูด มีวาจาสัตย์ พ่อท่านหนู เกี่ยวกับการมีวาจาที่ศักดิ์สิทธ์ใช้ให้ใครหายป่วยก็ได้ หรือแม้กระทั้งพ่อท่านบ่าว ที่มุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการพัฒนา โดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษา จนตลอดอายุพรรษาของท่าน...  ทุกท่านที่กล่าวถึงล้วนแต่นำเอาหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างลงตัว จนมีผลอย่างมหาศาลต่อค่านิยมและความตื่นตัวต่อการศึกษาของคนน้ำขาวยุคปัจจุบัน.

ยุคที่ ๓ ยุคแสวงหาเพื่อความอยู่รอด (๒๕๐๑ – ปัจจุบัน) ชุมชนน้ำขาวเริ่มกลายเป็นชุมชนเปิด ความเจริญทางวัตถุเริ่มเข้ามามากขึ้น การคมนาคมติดต่อกับโลกภายนอกเริ่มสะดวกสบายขึ้น ค่านิยม คติความเชื่อที่อิงกับหลักการของศาสนาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นยุคของการศึกษาเพื่อมุ่งแสวงหา เอาตัวรอด ระยะแรก คนน้ำขาวกลุ่มหนึ่งจึงเริ่มออกไปสู่โลกภายนอกหลังจากเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนแล้ว อย่างเช่นไปเรียนต่อระดับมัธยมที่สงขลา ที่กรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งออกไปตั้งรกราก สร้างหลักฐานอยู่ที่อื่น อีกส่วนหนึ่งกลับมาอยู่ถิ่นเดิม พร้อมกับนำเอาค่านิยม คติความคิดที่หลากหลายจารีต หลากหลายแนวเข้ามา ชุมชนน้ำขาวในยุคต่อมาจึงกลายเป็นชุมชนที่ขาดความเป็นเอกภาพปึกแผ่น ไม่เหมือนกับในอดีต ทุกคนต่างได้รับข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกัน มีระดับการศึกษาที่เหมือนกันแต่ต่างสีต่างสถาบัน มีฐานะทางเศรษฐกิจพอกัน...การศึกษาของคนน้ำขาวปัจจุบันจึงไม่สนองความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชุมชน...น้ำขาวปัจจุบันจึงมุ่งการศึกษาเพื่อแสวงหาความอยู่รอดของตนเองเป็นประการสำคัญ...

น่าจะถึงเวลาที่คนน้ำขาวยุคปัจจุบัน ควรไหวตัวทัน  รู้เท่าทันระบบของการศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้มุ่งสร้างความเจริญงอกงามทางความคิดอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาวันนี้ทิ้งหลักศาสนา มองข้ามวัด มองไม่เห็นคุณธรรม ถึงเวลาที่ชุมชนน้ำขาว ร่วมมาก้าวนำเปลี่ยนค่านิยมทางการศึกษากันใหม่ เพื่อร่วมสร้างมรดกล้ำค่าให้ชุมชนได้รวมกันอยู่อย่างสันติสุขตลอดไป.

ยังไม่มีความคิดเห็น

 

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
ตอบเป็นภาษาไทย 2+2=:


สำนักข่าวบ้ายอ.คอม
©สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง
ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]